Wyszukaj

Partnerzy

Jeżeli do tej pory zdarzało się, że dla części nauczycieli szkolenie rady pedagogicznej kojarzyło się wyłącznie z obowiązkiem -pora to zmienić.
Dzięki nam szkoleniowe rady pedagogiczne w Państwa szkole staną się efektywną i atrakcyjną formą doskonalenia nauczycieli.
Osoby prowadzące szkolenia i warsztaty to energiczni, pełni pasji do tego co robią, doświadczeni pedagodzy, psycholodzy, certyfikowani trenerzy.

Oferta na rok 2012/2013

1.
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu

 •  pojęcie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu
 •  podstawy prawne pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 •  znaczenie diagnozy przedszkolnej
 •  zajęcia zwiększające szanse rozwojowe i edukacyjne dzieci
 •  wybrane aspekty metodyki pracy z dzieckiem ze specjalnymi i specyficznymi potrzebami edukacyjnymi

Czytaj więcej
2.
Metody kształtowania uwagi u dzieci

 •  uwaga i charakterystyka jej podstawowych właściwości
 •  cechy charakterystyczne uwagi dziecięcej i jej zmiany rozwojowe
 •  zewnętrzne uwarunkowania procesu skupiania uwagi
 •  osobowe uwarunkowania procesu skupiania uwagi
 •  trudności dziecka u progu szkoły w skupianiu uwagi
 •  sposoby przeciwdziałania trudnościom w skupianiu uwagi
 •  możliwości kształtowania procesu uwagi u dzieci - zabawy i ćwiczenia grupowe i indywidualne

Czytaj więcej
3.
Bajkoterapia jako forma pracy z dziećmi

 •  bajkoterapia - metoda pomocy dziecku w okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym
 •  rola bajki w rozwoju dziecka
 •  bajki terapeutyczne, psychoedukacje, psychoterapeutyczne
 •  praca za pomocą bajkowego relaksu
 •  jak bajkoterapia pomaga rozwiązywać problemy dzieci
 •  układanie bajek terapeutycznych
 •  zapoznanie z dostępną literaturą

Czytaj więcej
4.
Stymulowanie twórczego myślenia u dzieci w wieku przedszkolnym

 •  pojęcia i rodzaje treningów twórczości
 •  skład grup treningowych
 •  rodzaje i kompozycje ćwiczeń
 •  fazy pracy grupy i przebieg treningu
 •  metodyka sprawdzania efektów treningu twórczego myślenia
 •  przykładowe scenariusze zajęć

Czytaj więcej
5.
Rysunek dziecka w diagnozie i terapii

 • Rysunek diagnostyczny i terapeutyczny
 • Ewolucja rysunku dziecka
 • Analiza rysunku dziecka
 • Testy rysunkowe
 • Zastosowanie rysunku w arteterapii

Czytaj więcej
6.
Zaburzenia emocjonalne u dzieci w wieku przedszkolnym

 • rozwój emocjonalny i różnice indywidualne w jego przebiegu
 • emocje dziecięce
 • przyczyny, objawy, zespoły zaburzeń emocjonalnych, terapia

Czytaj więcej
7.
Dojrzałość szkolna

 • wskaźniki dobrego przygotowania do funkcjonowania w szkole
 • czy i kiedy pierwsze spotkanie ze specjalistą (psycholog, logopeda, pedagog-terapeuta)
 • jak wspierać rozwój psychoruchowy dziecka

Czytaj więcej
8.
Praca z dzieckiem sześcioletnim w klasie pierwszej szkoły podstawowej

 • realizacja podstawy programowej z dzieckiem sześcioletnim
 • organizacja pracy z dzieckiem sześcioletnim w szkole
 • formy i metody pracy z dzieckiem sześcioletnim
 • wspieranie rozwoju dzieci
 • praca z dziećmi sześcioletnim i siedmioletnim w jednym oddziale, organizacja zajęć
 • współpraca z rodzicami

Czytaj więcej
9.
Komunikacja i motywacja w pracy nauczyciela

 • Model Skutecznej Komunikacji
 • rodzaje komunikatów werbalnych i pozawerbalnych- praktyczne zastosowanie
 • techniki zwiększające efektywność komunikacji
 • tetody wpływu na sposób komunikowania się ludzi
 • Kwadrat Komunikacyjny Shulza Von Thuna
 • sztuka zadawania pytań
 • system Reprezentacji Poznawczych
 • odkrycie w sobie Punktowca albo Przedziałowca
 • zbadanie własnej motywacji do realizacji planów związanych z pracą zawodową
 • teoria i zastosowanie metod: Thayera, SMART
 • wzmocnienia pozytywne i negatywne

Czytaj więcej
10.
Dobra współpraca z rodzicami w wychowaniu i profilaktyce

 • podstawy nowoczesnej profilaktyki
 • zdobywanie zaufania rodziców (organizacja spotkań, podstawy komunikacji)
 • rozmawianie z rodzicami o problemach i możliwościach rozwojowych dzieci i młodzieży
 • sposoby przekazywania informacji o zagrożeniach rozwojowych dzieci i młodzieży

Czytaj więcej
11.
Trudni rodzice - metody radzenia sobie z trudnościami we współpracy z rodzicami uczniów

 • źródła trudności w kontaktach i budowaniu współpracy: osobowościowe, interpersonalne, sytuacyjne
 • typy trudności w kontaktach z rodzicami uczniów (m.in. konflikty, roszczenia, agresja słowna, brak współpracy)
 • procedura "krok po kroku" służąca radzeniu sobie z trudnościami
 • różnicowanie postępowania w zależności od typu napotkanej trudności
 • zasady przeciwdziałania eskalacji napięć

Czytaj więcej
12.
Mediacje i negocjacje drogą do rozwiązania konfliktów

 • mediacja a negocjacja
 • cechy mediacji ze szczególnym uwzględnieniem mediacji nieletnich i mediacji cywilnych
 • rodzaje konfliktów spotykanych w środowisku szkolnym
 • osobowość mediatora, wykorzystywane techniki pracy
 • skuteczność mediacji nieletnich
 • studium przypadków

Czytaj więcej
13.
Praca z uczniem trudnym - projektujemy skuteczne działania dydaktyczno-wychowawcze

 • trudny uczeń – kto to taki?
 • dlaczego uczeń jest trudny?
 • kto i dlaczego powinien się nim zajmować?
 • jak radzić sobie z trudnym uczniem?
 • jak konstruować dla takiego ucznia Plany Działań Wspierających (PDW)?

Czytaj więcej
14.
Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych w aspekcie obowiązków nauczyciela

 • uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych – charakterystyka
 • diagnozowanie indywidualnych problemów uczniów oraz dostosowanie form pomocy
 • tworzenie Kart Indywidualnych Potrzeb Ucznia (KIPU), Planu Działań Wspierających (PDW) i Indywidualnych Programów Edukacyjno -Terapeutycznych (IPET).

Czytaj więcej
15.
Uczeń z dysleksją

 • dysleksja – definicje, etiologia, rodzaje, sposoby pomocy
 • zaburzenia funkcji percepcyjno-motorycznych
 • wpływ specyficznych trudności w uczeniu się na zdolność uczenia się różnych przedmiotów szkolnych
 • sposoby pracy z uczniem dyslektycznym-przykłady ćwiczeń
 • dyslektyk w świetle przepisów

Czytaj więcej
16.
Dziecko nadpobudliwe

 • czym jest nadpobudliwość psychoruchowa?
 • jak sobie radzić z dzieckiem nadpobudliwym?
 • metody pracy z dzieckiem z nadpobudliwością psychoruchową
 • współpraca z rodzicami dziecka z ADHD

Czytaj więcej
17.
Dziecko nieśmiałe

 • przyczyny i objawy nieśmiałości
 • formy pomocy
 • strategie postępowania

Czytaj więcej
18.
Metody pracy z uczniem zdolnym z obniżonymi osiągnięciami szkolnymi

 • charakterystyka uczniów zdolnych z niepowodzeniami szkolnymi
 • analiza przyczyn niepowodzeń tkwiących w środowisku rodzinnym i szkolnym
 • mechanizm powstawania syndromu w oparciu o analizę transakcyjną
 • sposoby przeciwdziałania niepowodzeniom, ćwiczenia praktyczne
 • planowanie oddziaływań terapeutycznych w stosunku do wybranych uczniów lub grup

Czytaj więcej
19.
Indywidualizacja w procesie oceniania - możliwości i pułapki

 • psychologiczne mechanizmy oceniania
 • funkcjonowanie w roli ocenianych i oceniających
 • manipulacje oraz gry interpersonalne pojawiające się w procesie oceniania i ich konsekwencje
 • konflikty i kryzysy związane z ocenianiem

Czytaj więcej
20.
Jak rozmawiać z klasą o niepełnosprawności

 • stygmatyzacja niepełnosprawnością
 • metody eliminacji stereotypów
 • mit "pełnosprawności inaczej" a prawda o odmienności osoby niepełnosprawnej
 • prawdziwie i złudnie wspierająca komunikacja w kontaktach z uczniami niepełnosprawnymi
 • radzenie sobie z własnymi emocjami w poruszaniu tematyki niepełnosprawności i w sytuacjach trudnych reakcji rozmówców (uczniów, uczennic, ich rodziców)
 • prezentacja scenariuszy zajęć dotyczących uwrażliwiania uczniów na problemem "inności", postrzegania ucznia niepełnosprawnego,...

  Czytaj więcej
21.
Reforma pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole w świetle nowych rozporządzeń MEN

 • zmiany w rozporządzeniu o pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • procedura tworzenia i pracy Zespołów
 • opracowywanie Kart Indywidualnych Potrzeb Ucznia (KIPU), Planów Działań Wspierających(PDW) I Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych (IPET)
 • określanie odpowiednich form pomocy uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych i ich realizacja

Czytaj więcej
22.
Dostosowanie wymagań edukacyjnych na podstawie opinii i orzeczeń wydawanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne

 • podstawy prawne dostosowania wymagań edukacyjnych wobec ucznia z dysfunkcją i związane z nimi obowiązki nauczycieli
 • wyjaśnienie terminologii związanej ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • analiza przykładowych opinii/orzeczeń PPP w kontekście opracowania programu dostosowania wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości psychofizycznych ucznia z dysfunkcjami

Czytaj więcej
23.
Dokumentacja zespołu do spraw specjalnych potrzeb edukacyjnych.-KIPU, IPED, PDW w świetle ochrony danych osobowych

 • podstawa prawna ochrony danych osobowych oraz zakres odpowiedzialności szkoły
 • zasady konstruowania dokumentów
 • przechowywanie i obieg dokumentacji w szkole

Czytaj więcej
24.
Monitoring podstawy programowej a realizacja ramowych planów nauczania

 • podstawa programowa a plan pracy nauczyciela
 • ramowy plan nauczania klasy
 • kontrola zrealizowanych godzin danego przedmiotu w 3 – letnim cyklu kształcenia
 • monitoring podstawy programowej wg zaleceń MEN

Czytaj więcej
25.
Egzamin gimnazjalny

 • akty prawne związane z egzaminem gimnazjalnym
 • budowa arkuszy egzaminacyjnych
 • konstruowanie zadań egzaminacyjnych zgodnie z podstawą programową
 • wewnątrzszkolne badanie wyników nauczania

Czytaj więcej
26.
Projekt edukacyjny w gimnazjum

 • projekt edukacyjny w gimnazjum w świetle wymagań
 • zadania i obowiązki szkoły związane z realizacją projektu
 • poszukiwanie tematów projektu, ich wybór i realizacja a także prezentacja

Czytaj więcej
27.
Program autorski i jego wdrażanie

 • wymagania prawne w stosunku do autorskich programów nauczania
 • charakterystyka autorskiego programu nauczania
 • zdefiniowanie ogólnych celów autorskiego programu nauczania
 • podstawa programowa i jej korelacja z autorskim programem nauczania
 • treści nauczania i osiągnięcia szczegółowe uczniów
 • metody, formy i środki realizacji
 • metody oceniania osiągnięć uczniów
 • ewaluacja programu
 • zatwierdzenie programu do realizacji

Czytaj więcej
28.
Prawa dziecka

 • przestrzeganie praw dziecka – mity i rzeczywistość
 • rodzina – szkoła – inne instytucje
 • przemoc wobec dzieci jako naruszenie praw dziecka
 • kary i nagrody w systemie wychowania

Czytaj więcej
29.
Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Sieci

 • zagrożenia dla młodzieży płynące z Sieci – elementy Internetu, zagrożenia w Sieci, prawo autorskie
 • cyberprzemoc – skala problemu, przeciwdziałania cyberprzemocy
 • edukacja na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie
 • uzależnienie od komputera i Internetu

Czytaj więcej
30.
Depresja u dzieci i młodzieży – wstępna diagnoza i pomoc

 • rozpoznawanie depresji
 • rodzaje i przyczyny depresji
 • formy pomocy
 • zapobieganie depresji
 • próby samobójcze – czynniki ryzyka i czynniki ochronne

Czytaj więcej
31.
Profilaktyka uzależnień wśród młodzieży

 • mechanizm uzależnienia
 • charakterystyka i rozpoznawanie etapów uzależnienia (symptomy, specyfika uzależnienia od komputera)
 • sposoby reagowania i przeciwdziałania

Czytaj więcej
32.
Profilaktyka otyłości i nadwagi

 • rola szkoły w kształtowaniu postaw prozdrowotnych dzieci i młodzieży
 • zaburzenia odżywiania – bulimia i anoreksja
 • rola mediów i środowiska rodzinnego w profilaktyce otyłości i nadwagi

Czytaj więcej
33.
Nauczyciel jako autorytet

 • budowanie własnego wizerunku
 • komunikacja interpersonalna w szkole
 • społeczna interakcja w szkole w relacjach: nauczyciel – uczeń, nauczyciel-klasa
 • strategie modyfikowania przekonań i zachowań ucznia
 • oddziaływania nauczyciela na uczniów w celu zapewnienia dyscypliny
 • sztuka motywacji w relacjach interpersonalnych z uczniem i klasą
 • cechy dobrego nauczyciela

Czytaj więcej
34.
Skuteczna komunikacja z uczniem

 • zasady efektywnej komunikacji
 • mocne i słabe strony własnego słuchania i mówienia
 • bariery komunikacyjne z uczniem
 • aktywne słuchanie
 • teoria komunikacyjna Schulza von Thuna

Czytaj więcej
35.
Psychologiczne gry uczniów

 • co to są gry psychologiczne?
 • kilka słów o analizie transakcyjnej
 • dlaczego uczniowie stosują gry psychologiczne?
 • jak prawidłowo reagować na gry uczniowskie?

Czytaj więcej
36.
Sztuka motywowania uczniów - narzędzia i metody

 • motywy działania uczniów, cele popisowe i dydaktyczne
 • wewnętrzne i zewnętrzne czynniki wpływające na motywację (cechy zadania i sytuacji dydaktycznej, potrzeby i emocje)
 • motywacja wewnętrzna - wzmacnianie jej na lekcjach przedmiotowych poprzez odpowiednią organizację procesu dydaktycznego
 • wzmacnianie motywacji uczniów poprzez wykorzystanie technik twórczych oraz modyfikowanie metod uczenia się
 • cechy "nauczyciela motywującego" - wzmacnianie motywacji uczniów...

  Czytaj więcej
37.
Stres i wypalenie zawodowe w pracy nauczyciela

 • psychologiczne aspekty wypalenia zawodowego
 • sposoby rozpoznawania niepokojących objawów wypalenia
 • nabycie umiejętności rozpoznawania poszczególnych typów wypalenia
 • poznanie czynników sprzyjających wypaleniu zawodowemu
 • psychoprofilaktyka-nabywanie umiejętności powstrzymywania i zapobiegania wypaleniu zawodowemu w przyszłości poprzez:

- naukę aktywnego radzenia sobie ze stresem zawodowym oraz
- aktywne formy pracy grupowej

Czytaj więcej
38.
Warsztaty radzenia sobie z napięciem i stresem

 • rola stresu
 • rozpoznawanie poziomu stresu i jego sygnały
 • praktyczne metody radzenia sobie ze stresem
 • niektóre techniki relaksacyjne

Czytaj więcej
39.
Warsztaty radzenia sobie ze złością

 • identyfikacja własnych zachowań związanych ze stresem
 • zależność między złością a innymi uczuciami
 • praktyczne sposoby radzenia sobie ze złością i przemocą
 • identyfikacja i wykorzystanie swoich mocnych i słabych stron

Czytaj więcej
40.
Mobbing w szkole

 • struktura grupy
 • role w klasie,
 • charakterystyka sprawców i ofiar
 • analiza zjawiska na podstawie materiałów filmowych

Czytaj więcej
41.
Prawa nauczyciela wobec agresywnych zachowań

 • postępowanie z uczniem agresywnym
 • procedury postępowania w sytuacjach naruszenia prawa oraz innych zagrożeń na terenie szkoły
 • odpowiedzialność karna nieletnich
 • odpowiedzialność rodziców
 • postępowanie z agresywnymi rodzicami/opiekunami
 • rola szkoły w procesie wychowania ucznia

Czytaj więcej

Najczęściej zamawiane szkolenia w roku szkolnym 2013/2014

1.
Bezpieczeństwo dzieci w sieci

1. Zagrożenia dla młodzieży płynące z Sieci;
2.Cyberprzemoc – skala problemu, przeciwdziałania;
3. Edukacja na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie;
4. Uzależnienie od komputera i Internetu

Czytaj więcej
2.
Autyzm-szkolenie podstawowe

1. Wprowadzenie do specyfiki zaburzenia – objawy pierwotne i objawy wtórne w autyzmie. Specyfika organizacji neurologicznej.
2. Zróżnicowanie wśród grupy dzieci ze spektrum autyzmu.
3. Wskazania do pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu.
4. Praca z małym dzieckiem z autyzmem.
5. Karty diagnostyczno – terapeutyczne – narzędzie wspomagające diagnozę i...

Czytaj więcej
3.
Dojrzałość szkolna

1. Charakterystyka rozwojowa dziecka sześcioletniego;
2. Koncepcja gotowości szkolnej dziecka sześcioletniego;
3. Wpływ aktywności na osiąganie przez dziecko dojrzałości szkolnej;
4. Przekazywanie informacji zwrotnej o rozwoju psychoruchowym dziecka sześcioletniego.

Czytaj więcej
4.
Emisja głosu

1. Podstawy teoretyczne funkcjonowania aparatu mowy i prawidłowej emisji głosu.
2. Choroby zawodowe nauczycieli.
3. Ćwiczenia oddechowe, artykulacyjne i dykcyjne.

Czytaj więcej
5.
Ewaluacja wewnętrzna

1. Rola projektu ewaluacyjnego w procesie zbierania danych dotyczących funkcjonowania placówki;
2. Badania ilościowe i ich zastosowanie;
3. Badania jakościowe i ich zastosowanie;
4. Opracowanie przykładowych narzędzi badawczych.

Czytaj więcej
6.
Jak rozwijać aktywność muzyczno-ruchową dziecka

1. Prezentacja metody aktywnego słuchania muzyki wg Batti Strauss;
2. Główne założenia metody oraz zasady pomocne w prowadzeniu zajęć;
3. Znaczenie sytuacji doświadczenia i przeżywania;
4. Inspirująca rola muzyki w pracy pedagogicznej

Czytaj więcej
7.
Metody radzenia sobie z trudnościami we współpracy z rodzicami uczniów

1. Współpraca z rodzicami. Uwarunkowania.
2. Źródła trudności.
3. Rodzaje trudności. Jak sobie z nimi radzić?
4. Zasady przeciwdziałania eskalacji.

Czytaj więcej
8.
Monitoring podstawy programowej

1. Zgodność programów nauczania z podstawą programową kształcenia ogólnego
2. Realizacja minimalnej liczby godzin przewidzianej ramowym planem
3. Realizacja podstawy programowej
4. Arkusz monitoringu podstawy programowej.

Czytaj więcej
9.
Nowe i zapomniane techniki plastyczne

1. Znaczenie drobnych upominków w kontekście odbioru naszej pracy przez rodzica.
2. Tajniki stosowania wybranych technik plastycznych i sposobów ich wykorzystania; (wykorzystanie tektury, papieru i bibuły):
origami płaskie i przestrzenne; Quisling; rzeźby z papieru; pudełka; świeczniki; witraże; plecionki; ramki, kartki; formy użytkowe- przyborniki, klipsy do papieru, zakładki, kalendarze
3. Wykonanie...

Czytaj więcej
10.
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w świetle nowych rozporządzeń MEN

1. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Zadania szkoły zgodnie z przepisami prawa oświatowego.
2. Zadania dyrektora, nauczycieli i specjalistów.
3.Organizacja pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Formy i zakres pomocy.
4. Dokumentacja udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Przykłady sposobów dokumentowania pomocy i jej efektów.

Czytaj więcej
11.
Praca z dzieckiem 6 letnim w klasie 1 szkoły podstawowej

1. Najważniejsze kompetencje kluczowe dziecka sześcioletniego;
2. Rola nauczyciela w osiąganiu przez dziecko gotowości szkolnej;
3. Zabawa jako podstawowa forma nauki dziecka sześcioletniego;
4. Metody pracy z dzieckiem 6-letnim

Czytaj więcej
12.
Praca z uczniem trudnym-nadpobudliwym i agresywnym

1. Charakterystyka dziecka nadpobudliwego i agresywnego,
2. Wybrane sposoby postępowania z dzieckiem nadpobudliwym i agresywnym,
3. Metody pracy z dzieckiem z nadpobudliwością psychoruchową

Czytaj więcej
13.
Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych

1. Specyfika ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych
2. Planowanie pracy zespołu klasowego, w którym znajduje się dziecko o specjalnych potrzebach edukacyjnych
3. Organizowanie i udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej - omówienie podstawowych zagadnień według nowego rozporządzenia
4. Model kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
5. Planowanie działań wspierających w odniesieniu...

Czytaj więcej
14.
Problemy z zachowaniem dzieci przedszkolnych w kontekście ich rozwoju emocjonalnego

1. Przyczyny kłopotów dzieci z zachowaniem się;
2. Rola uczuć w życiu człowieka. Inteligencja emocjonalna;
3. Jak pomóc dziecku i sobie;
4. Zasady skutecznego włączana rodziców do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci.

Czytaj więcej
15.
Rozwój emocjonalny dziecka

1. Filary potencjału człowieka;
2. Rola uczuć w życiu człowieka;
3. Inteligencja emocjonalna;
4. Metody wspierania rozwoju emocjonalnego. Przykłady technik.
5. Zasady skutecznego włączania rodziców do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci

Czytaj więcej
16.
Skuteczna komunikacja z uczniem

1. Zasady efektywnej komunikacji;
2. Bariery komunikacyjne z uczniem;
3. Postawy nauczyciela wobec zachowań uczniów;
4. Aktywne słuchanie, efektywna komunikacja, wyrażanie emocji i uczuć;
5. Konflikt w klasie – umiejętności komunikacyjne;
6. Teoria komunikacyjna Schulza von Thuna;
7. Wybrane techniki wspierania uczniów w rozwijaniu zdolności kierowania swoimi emocjami i panowania...

Czytaj więcej
17.
Sposoby radzenia sobie z grami psychologicznymi uczniów

1. Analiza transakcyjna – co to jest i czemu służy.
2. Co to są gry psychologiczne?
3. Do czego służą gry psychologiczne uczniów?
4. Postawa nauczyciela wobec gier psychologicznych.
5. Pytania i dyskusja.

Czytaj więcej
18.
Stres i wypalenie zawodowe w pracy nauczyciela

1. Psychologiczne aspekty wypalenia zawodowego
2. Sposoby rozpoznawania niepokojących objawów wypalenia
3. Nabycie umiejętności rozpoznawania poszczególnych typów wypalenia
4. Poznanie czynników sprzyjających wypaleniu zawodowemu
5. Psychoprofilaktyka-nabywanie umiejętności powstrzymywania i zapobiegania wypaleniu zawodowemu w przyszłości poprzez: naukę aktywnego radzenia sobie ze stresem zawodowym oraz aktywne formy pracy grupowej

Czytaj więcej
19.
Współpraca pomiędzy nauczycielami a rodzicami uczniów

1. Źródła trudności w kontaktach i budowaniu współpracy: osobowościowe, interpersonalne, sytuacyjne
2. Typy trudności w kontaktach z rodzicami uczniów (m.in. konflikty, roszczenia, agresja słowna, brak współpracy)
3. Procedura "krok po kroku" służąca radzeniu sobie z trudnościami
4. Różnicowanie postępowania w zależności od typu napotkanej trudności
5. Zasady przeciwdziałania eskalacji napięć

Czytaj więcej
20.
Wykorzystanie metody Dobrego Startu we wspomaganiu rozwoju dziecka

1. Ogólna charakterystyka metody - geneza, założenia i cele;
2. Struktura i organizacja zajęć prowadzonych MDS;
3. Prezentacja programu "Od piosenki do literki"; 4. Prezentacja programu "Piosenki do rysowania";
5. Praktyczne poznanie wybranych piosenek i opracowanych wzorów graficznych.

Czytaj więcej
21.
Zabawy badawcze

1. Charakterystyka zabaw badawczych
2. Rodzaje zabaw badawczych wykorzystywanych w przedszkolu
3. Praktyczne poznanie wybranych zabaw

Czytaj więcej
22.
Zabawy fundamentalne

1. Program i istota zabaw fundamentalnych
2. Piramida szczęścia – fundamenty, umiejętności, charakter, wartości;
4. Jak wszechstronnie rozwijać dziecko?- przykłady zabaw.

Czytaj więcej
23.
Zaburzenia emocjonalne u dzieci w wieku przedszkolnym

1. Rozwój emocjonalny i różnice indywidualne w jego przebiegu;
2. Emocje dziecięce
3. Przyczyny, objawy, zespoły zaburzeń emocjonalnych, terapia.

Czytaj więcej
24.
Zadania i rola wychowawców w nowym systemie pomocy psychologiczno-pedagogicznej

1. Nowe zadania szkół w systemie pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
2. Rola dyrektora w nowym systemie pomocy psychologiczno – pedagogicznej i zmiany w statucie szkoły. 3. Rola i zadania wychowawcy.
4. Dokumentowanie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
5. Tworzenie programów zajęć dla uczniów objętych systemem pomocy psychologiczno – pedagogicznej. 5....

Czytaj więcej

POZOSTAŁE TEMATY SZKOLEŃ I WARSZTATÓW

1.
Bajkoterapia jako forma pracy z dziećmi

1. Bajkoterapia - metoda pomocy dziecku w okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym
2. Rola bajki w rozwoju dziecka
3. Bajki terapeutyczne, psychoedukacje, psychoterapeutyczne
4. Praca za pomocą bajkowego relaksu
5. Jak bajkoterapia pomaga rozwiązywać problemy dzieci
6. Układanie bajek terapeutycznych
7. Zapoznanie z dostępną literaturą

Czytaj więcej
2.
Depresja u dzieci i młodzieży – wstępna diagnoza i pomoc

1. Rozpoznawanie depresji
2. Rodzaje i przyczyny depresji
3. Formy pomocy
4. Zapobieganie depresji
5. Próby samobójcze – czynniki ryzyka i czynniki ochronne

Czytaj więcej
3.
Diagnoza potrzeb rozwojowych szkoły

Diagnoza potrzeb rozwojowych szkoły

Czytaj więcej
4.
Diagnoza uczniów uzdolnionych jako zadanie szkół

1. Cechy ucznia uzdolnionego
2. Zasady motywacji uczniów uzdolnionych
3. Omówienie narzędzi służących obserwacji pedagogicznej uczniów uzdolnionych
4. Metody pracy z uczniem uzdolnionym – od indywidualizacji po tutoring edukacyjny
5. Tworzenie programów zajęć rozwijających uzdolnienia – omówienie przykładów na podstawie różnych przedmiotów
6. Ocena i wprowadzanie zmian w programach zajęć...

Czytaj więcej
5.
Dostosowanie wymagań edukacyjnych na podstawie opinii i orzeczeń wydawanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne

1. Podstawy prawne dostosowania wymagań edukacyjnych wobec ucznia z dysfunkcją i związane z nimi obowiązki nauczycieli
2. Wyjaśnienie terminologii związanej ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
3. Analiza przykładowych opinii/orzeczeń PPP w kontekście opracowania programu dostosowania wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości psychofizycznych ucznia z dysfunkcjami

Czytaj więcej
6.
Dziecko nieśmiałe

1. Przyczyny i objawy nieśmiałości
2. Formy pomocy
3. Strategie postępowania

Czytaj więcej
7.
Etyczne aspekty pracy nauczyciela

1. Różne podejścia do etyki zawodu nauczyciela.
2. Założenia kodeksu etycznego nauczycieli.
3. Analiza trudnych sytuacji szkolnych.

Czytaj więcej
8.
Indywidualizacja procesu nauczania

1. Podstawy prawne indywidualizacji wymagań w procesie nauczania i obowiązki z nich wynikające
2. Rozpoznawanie stylów uczenia się, dobór metod pracy
3. Zasady skutecznego nauczania
4. Formy indywidualizacji - praca z uczniem o specyficznych potrzebach edukacyjnych
5. Analiza dokumentacji ucznia - w celu planowania zadań dydaktycznych pod kątem indywidualizacji
6....

Czytaj więcej
9.
Jak dbać o wizerunek szkoły?

Cel: poznanie głównych założeń kultury organizacyjnej i jej wpływu na budowanie wizerunku szkoły w lokalnym środowisku; określenie wartości, którymi należy się kierować w życiu szkolnym zgodnie z zapisami Kodeksu Etycznego, uwzględnionego w kontroli zarządczej dyrektora.

Czytaj więcej
10.
Jak efektywnie komunikować się z innymi?

Cel: zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności z zakresu prawidłowej komunikacji interpersonalnej
(aktywne słuchanie, asertywność, rozwiazywanie konfliktów)

Czytaj więcej
11.
Jak rozmawiać z klasą o niepełnosprawności

1. Stygmatyzacja niepełnosprawnością
2. Metody eliminacji stereotypów
3. Mit "pełnosprawności inaczej" a prawda o odmienności osoby niepełnosprawnej
4. Prawdziwie i złudnie wspierająca komunikacja w kontaktach z uczniami niepełnosprawnymi
5. Radzenie sobie z własnymi emocjami w poruszaniu tematyki niepełnosprawności i w sytuacjach trudnych reakcji rozmówców (uczniów, uczennic, ich rodziców)
6. Prezentacja...

Czytaj więcej
12.
Mediacje i negocjacje drogą do rozwiązania konfliktów

1. Mediacja a negocjacja
2. Cechy mediacji ze szczególnym uwzględnieniem mediacji nieletnich i mediacji cywilnych
3. Rodzaje konfliktów spotykanych w środowisku szkolnym
4. Osobowość mediatora, wykorzystywane techniki pracy
5. Skuteczność mediacji nieletnich
6. Studium przypadków

Czytaj więcej
13.
Metody kształtowania uwagi u dzieci

1. Uwaga i charakterystyka jej podstawowych właściwości
2. Cechy charakterystyczne uwagi dziecięcej i jej zmiany rozwojowe
3. Zewnętrzne uwarunkowania procesu skupiania uwagi
4. Osobowe uwarunkowania procesu skupiania uwagi
5. Trudności dziecka u progu szkoły w skupianiu uwagi
6. Sposoby przeciwdziałania trudnościom w skupianiu uwagi
7. Możliwości kształtowania procesu uwagi u...

Czytaj więcej
14.
Nauczyciel jako autorytet

1. Autorytet – czym jest?
2. Nauczyciel w oczach ucznia - sposoby budowania pozytywnego wizerunku przez nauczyciela
3. Jak reagować w przypadku podważenia autorytetu
4. Metody utrzymania autorytetu
5. Odpowiedzialność etyczna nauczyciela

Czytaj więcej
15.
Ocenianie jako proces

Ocenianie jako proces

Czytaj więcej
16.
Praca zespołowa nauczycieli

Cel: ukazanie walorów pracy zespołowej rady pedagogicznej; diagnoza poziomu rozwoju zespołu nauczycielskiego; uświadomienie czynników mających wpływ na przebieg pracy zespołu (rodzaj zadania, warunki pracy, uwarunkowania osobowościowe członków zespołu, pełnione role, osoba kierująca zespołem).

Czytaj więcej
17.
Praca zespołowa uczniów

Praca zespołowa uczniów

Czytaj więcej
18.
Prawa nauczyciela wobec agresywnych zachowań

1. Nauczyciel funkcjonariuszem publicznym.
2. Przemoc i agresja w domu, szkole i mediach.
3. Procedury postępowania nie tylko z agresywnymi uczniami.
4. Prawa dziecka i ucznia.
5. Rodzice, czy agresywni?

Czytaj więcej
19.
Profilaktyka uzależnień wśród młodzieży

1. Mechanizm uzależnienia
2. Charakterystyka i rozpoznawanie etapów uzależnienia (symptomy, specyfika uzależnienia od komputera)
3. Sposoby reagowania i przeciwdziałania

Czytaj więcej
20.
Program autorski i jego wdrażanie

1. Wymagania prawne w stosunku do autorskich programów nauczania
2. Charakterystyka autorskiego programu nauczania
3. Zdefiniowanie ogólnych celów autorskiego programu nauczania
4. Podstawa programowa i jej korelacja z autorskim programem nauczania
5. Treści nauczania i osiągnięcia szczegółowe uczniów
6. Metody, formy i środki realizacji
7. Metody oceniania osiągnięć uczniów
8....

Czytaj więcej
21.
Projekt edukacyjny w gimnazjum

1. Projekt edukacyjny w gimnazjum w świetle wymagań
2. Zadania i obowiązki szkoły związane z realizacją projektu
3. Poszukiwanie tematów projektu, ich wybór i realizacja a także prezentacja

Czytaj więcej
22.
Rola nauczyciela w zmieniającej się szkole

Cel: pogłębienie wiedzy na temat zadań współczesnego nauczyciela; przybliżenie roli mentora, tutora, coacha.

Czytaj więcej
23.
Rysunek dziecka w diagnozie i terapii

1. Rysunek diagnostyczny i terapeutyczny
2. Ewolucja rysunku dziecka
3. Analiza rysunku dziecka
4. Testy rysunkowe
5. Zastosowanie rysunku w arteterapii

Czytaj więcej
24.
Stres i wypalenie zawodowe w pracy nauczyciela

1. Psychologiczne aspekty wypalenia zawodowego
2. Sposoby rozpoznawania niepokojących objawów wypalenia
3. Nabycie umiejętności rozpoznawania poszczególnych typów wypalenia
4. Poznanie czynników sprzyjających wypaleniu zawodowemu
5. Psychoprofilaktyka-nabywanie umiejętności powstrzymywania i zapobiegania wypaleniu zawodowemu w przyszłości poprzez:
- naukę aktywnego radzenia sobie ze stresem zawodowym oraz
- aktywne formy pracy grupowej

Czytaj więcej
25.
Stymulowanie twórczego myślenia u dzieci w wieku przedszkolnym

1. Pojęcia i rodzaje treningów twórczości
2. Skład grup treningowych
3. Rodzaje i kompozycje ćwiczeń
4. Fazy pracy grupy i przebieg treningu
5. Metodyka sprawdzania efektów treningu twórczego myślenia
6. Przykładowe scenariusze zajęć

Czytaj więcej
26.
Sztuka motywowania uczniów - narzędzia i metody

1. Przyczyny niechęci do nauki i źródła niepowodzeń
2. Poznanie rodzajów motywacji
3. Doskonalenie sposobu komunikacji z uczniami
4. Rozpoznawanie stylów uczenia się, dobór metod pracy
5. Praca zespołowa, a jej wpływ na motywację uczniów w grupie
6. Doskonalenie sposobu prowadzenia zajęć, poznanie skutecznych metod uczenia się i robienia notatek

Czytaj więcej
27.
Techniki uczenia się

1. Aktywne przygotowanie do nauki. Organizowanie czasu i miejsca pracy.
2. Zapamiętywanie materiału. Różnice w sposobach uczenia się pomiędzy słuchowcami, wzrokowcami i kinestetykami.
3. Kodowanie i opracowanie wiadomości. Metody wyszukiwania ważnych i potrzebnych wiadomości – ćwiczenia.
4. Organizowanie i strukturyzowanie treści. Metody uczenia się oraz metody robienia notatek.

Czytaj więcej
28.
Uczeń aktywnym uczestnikiem procesu uczenia się

Uczeń aktywnym uczestnikiem procesu uczenia się

Czytaj więcej
29.
Warsztaty radzenia sobie ze złością

1. Identyfikacja własnych zachowań
2. Zależność między złością a innymi uczuciami
3. Praktyczne sposoby radzenia sobie ze złością i przemocą
4. Identyfikacja i wykorzystanie swoich mocnych i słabych stron

Czytaj więcej
30.
Współczesny nauczyciel - mentor, tutor, coach

Współczesny nauczyciel - mentor, tutor, coach

Czytaj więcej
31.
Współpraca nauczyciela z uczniami i rodzicami

Współpraca nauczyciela z uczniami i rodzicami

Czytaj więcej

Warsztaty dla nauczycieli przedszkoli, świetlic, szkół specjalnych i edukacji wczesnoszkolnej

1.
Aktywne i efektywne metody pracy z uczniami

Aktywne i efektywne metody pracy z uczniami

Czytaj więcej
2.
Gry i zabawy matematyczne w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Cel: praktyczne poznanie gier i zabaw wprowadzających dzieci w świat pojęć matematycznych.

Czytaj więcej
3.
Gry i zabawy ruchowe w przeciwdziałaniu agresji rówieśniczej

Cel: praktyczne poznanie gier i zabaw rozwijających umiejętności społeczne, które pomogą dzieciom wyrażać swe emocje bez wzajemnego urażania się i wyrządzania sobie krzywdy.

Czytaj więcej
4.
Jak angażować uczniów w proces lekcyjny ?

Cel: poznanie metod aktywizujących uczniów w proces edukacyjny.

Czytaj więcej
5.
Jak integrować zespół klasowy ?

Cel: praktyczne poznanie gier i zabaw rozwijających więzi grupowe, uczących współdziałania i integrujących grupę.

Czytaj więcej
6.
Jak oceniać, żeby motywować uczniów do uczenia się ?

Cel: poznanie głównych zagadnień związanych z ocenianiem kształtującym uczniów – znaczenie samooceny, oceny koleżeńskiej i informacji zwrotnej w procesie uczenia się. Uczestnicy poznają ideę takiego oceniania jako alternatywę oceniania tradycyjnego.

Czytaj więcej
7.
Jak rozwijać inteligencje wielorakie ?

Cel: ukazanie możliwości uczenia się przez osobiste doświadczenia dziecka praktyczne poznanie wybranych ćwiczeń i zabaw rozwijających inteligencje wielorakie.

Czytaj więcej
8.
Jak rozwijać wyobraźnię i ekspresję twórczą dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym ?

Cel: praktyczne poznanie gier, zabaw i zadań rozwijających wyobraźnię i wyzwalających twórczą ekspresję dzieci.

Czytaj więcej
9.
Obserwacja i analiza gotowości szkolnej dzieci pięcioletnich

Cel: poznanie cech dobrej obserwacji, doskonalenie umiejętności diagnozowania rozwoju dziecka przy zastosowaniu Skali Gotowości Edukacyjnej

Czytaj więcej
10.
Sposoby diagnozowania uczniów w klasie pierwszej

Cel: Podniesienie kompetencji zakresie diagnozowania rozwoju dziecka - od obserwacji do diagnozy całościowej. Doskonalenie umiejętności diagnozowania rozwoju ucznia przy zastosowaniu Skali Gotowości Szkolnej.

Czytaj więcej
11.
Tańce integracyjne

Cel: praktyczne poznanie prostych układów tanecznych, integrujących grupę.

Czytaj więcej
12.
Uczymy się bawiąc

Cel: doskonalenie umiejętności realizacji treści programowych w kl. I - III z wykorzystaniem gier i zabaw.

Czytaj więcej
13.
Wykorzystanie gier i zabaw w edukacji przedszkolnej

Cel: praktyczne poznanie zabaw wpływających na rozwój poznawczy, społeczno-emocjonalny i ruchowy małego dziecka.

Czytaj więcej
14.
Wykorzystanie gier i zabaw w edukacji wczesnoszkolnej.

Cel: praktyczne poznanie zabaw rozwijających sferę umysłową, ruchową, emocjonalną i społeczną uczniów klas I – III.

Czytaj więcej
15.
Zabawy z literami

Cel: praktyczne poznanie gier i zabaw wprowadzających dzieci w świat liter.

Czytaj więcej

Mając na uwadze potrzeby placówek zamawiających szkolenia, jest możliwość modyfikacji poszczególnych programów oraz zamówienie szkolenia, którego nie ma w ofercie, gdyż tworzymy również programy indywidualnie.

Życzymy wielu sukcesów
w nowym roku szkolnym 2012/2013
Do zobaczenia !