Wyszukaj

Partnerzy

Jeżeli do tej pory zdarzało się, że dla części nauczycieli szkolenie rady pedagogicznej kojarzyło się wyłącznie z obowiązkiem -pora to zmienić.
Dzięki nam szkoleniowe rady pedagogiczne w Państwa szkole staną się efektywną i atrakcyjną formą doskonalenia nauczycieli.
Osoby prowadzące szkolenia i warsztaty to energiczni, pełni pasji do tego co robią, doświadczeni pedagodzy, psycholodzy, certyfikowani trenerzy.

Szkolenia 2012

1.
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu

 •  pojęcie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu
 •  podstawy prawne pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 •  znaczenie diagnozy przedszkolnej
 •  zajęcia zwiększające szanse rozwojowe i edukacyjne dzieci
 •  wybrane aspekty metodyki pracy z dzieckiem ze specjalnymi i specyficznymi potrzebami edukacyjnymi

Czytaj więcej
2.
Metody kształtowania uwagi u dzieci

 •  uwaga i charakterystyka jej podstawowych właściwości
 •  cechy charakterystyczne uwagi dziecięcej i jej zmiany rozwojowe
 •  zewnętrzne uwarunkowania procesu skupiania uwagi
 •  osobowe uwarunkowania procesu skupiania uwagi
 •  trudności dziecka u progu szkoły w skupianiu uwagi
 •  sposoby przeciwdziałania trudnościom w skupianiu uwagi
 •  możliwości kształtowania procesu uwagi u dzieci - zabawy i ćwiczenia grupowe i indywidualne

Czytaj więcej
3.
Bajkoterapia jako forma pracy z dziećmi

 •  bajkoterapia - metoda pomocy dziecku w okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym
 •  rola bajki w rozwoju dziecka
 •  bajki terapeutyczne, psychoedukacje, psychoterapeutyczne
 •  praca za pomocą bajkowego relaksu
 •  jak bajkoterapia pomaga rozwiązywać problemy dzieci
 •  układanie bajek terapeutycznych
 •  zapoznanie z dostępną literaturą

Czytaj więcej
4.
Stymulowanie twórczego myślenia u dzieci w wieku przedszkolnym

 •  pojęcia i rodzaje treningów twórczości
 •  skład grup treningowych
 •  rodzaje i kompozycje ćwiczeń
 •  fazy pracy grupy i przebieg treningu
 •  metodyka sprawdzania efektów treningu twórczego myślenia
 •  przykładowe scenariusze zajęć

Czytaj więcej
5.
Rysunek dziecka w diagnozie i terapii

 • Rysunek diagnostyczny i terapeutyczny
 • Ewolucja rysunku dziecka
 • Analiza rysunku dziecka
 • Testy rysunkowe
 • Zastosowanie rysunku w arteterapii

Czytaj więcej
6.
Zaburzenia emocjonalne u dzieci w wieku przedszkolnym

 • rozwój emocjonalny i różnice indywidualne w jego przebiegu
 • emocje dziecięce
 • przyczyny, objawy, zespoły zaburzeń emocjonalnych, terapia

Czytaj więcej
7.
Dojrzałość szkolna

 • wskaźniki dobrego przygotowania do funkcjonowania w szkole
 • czy i kiedy pierwsze spotkanie ze specjalistą (psycholog, logopeda, pedagog-terapeuta)
 • jak wspierać rozwój psychoruchowy dziecka

Czytaj więcej
8.
Praca z dzieckiem sześcioletnim w klasie pierwszej szkoły podstawowej

 • realizacja podstawy programowej z dzieckiem sześcioletnim
 • organizacja pracy z dzieckiem sześcioletnim w szkole
 • formy i metody pracy z dzieckiem sześcioletnim
 • wspieranie rozwoju dzieci
 • praca z dziećmi sześcioletnim i siedmioletnim w jednym oddziale, organizacja zajęć
 • współpraca z rodzicami

Czytaj więcej
9.
Komunikacja i motywacja w pracy nauczyciela

 • Model Skutecznej Komunikacji
 • rodzaje komunikatów werbalnych i pozawerbalnych- praktyczne zastosowanie
 • techniki zwiększające efektywność komunikacji
 • tetody wpływu na sposób komunikowania się ludzi
 • Kwadrat Komunikacyjny Shulza Von Thuna
 • sztuka zadawania pytań
 • system Reprezentacji Poznawczych
 • odkrycie w sobie Punktowca albo Przedziałowca
 • zbadanie własnej motywacji do realizacji planów związanych z pracą zawodową
 • teoria i zastosowanie metod: Thayera, SMART
 • wzmocnienia pozytywne i negatywne

Czytaj więcej
10.
Dobra współpraca z rodzicami w wychowaniu i profilaktyce

 • podstawy nowoczesnej profilaktyki
 • zdobywanie zaufania rodziców (organizacja spotkań, podstawy komunikacji)
 • rozmawianie z rodzicami o problemach i możliwościach rozwojowych dzieci i młodzieży
 • sposoby przekazywania informacji o zagrożeniach rozwojowych dzieci i młodzieży

Czytaj więcej
11.
Trudni rodzice - metody radzenia sobie z trudnościami we współpracy z rodzicami uczniów

 • źródła trudności w kontaktach i budowaniu współpracy: osobowościowe, interpersonalne, sytuacyjne
 • typy trudności w kontaktach z rodzicami uczniów (m.in. konflikty, roszczenia, agresja słowna, brak współpracy)
 • procedura "krok po kroku" służąca radzeniu sobie z trudnościami
 • różnicowanie postępowania w zależności od typu napotkanej trudności
 • zasady przeciwdziałania eskalacji napięć

Czytaj więcej
12.
Mediacje i negocjacje drogą do rozwiązania konfliktów

 • mediacja a negocjacja
 • cechy mediacji ze szczególnym uwzględnieniem mediacji nieletnich i mediacji cywilnych
 • rodzaje konfliktów spotykanych w środowisku szkolnym
 • osobowość mediatora, wykorzystywane techniki pracy
 • skuteczność mediacji nieletnich
 • studium przypadków

Czytaj więcej
13.
Praca z uczniem trudnym - projektujemy skuteczne działania dydaktyczno-wychowawcze

 • trudny uczeń – kto to taki?
 • dlaczego uczeń jest trudny?
 • kto i dlaczego powinien się nim zajmować?
 • jak radzić sobie z trudnym uczniem?
 • jak konstruować dla takiego ucznia Plany Działań Wspierających (PDW)?

Czytaj więcej
14.
Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych w aspekcie obowiązków nauczyciela

 • uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych – charakterystyka
 • diagnozowanie indywidualnych problemów uczniów oraz dostosowanie form pomocy
 • tworzenie Kart Indywidualnych Potrzeb Ucznia (KIPU), Planu Działań Wspierających (PDW) i Indywidualnych Programów Edukacyjno -Terapeutycznych (IPET).

Czytaj więcej
15.
Uczeń z dysleksją

 • dysleksja – definicje, etiologia, rodzaje, sposoby pomocy
 • zaburzenia funkcji percepcyjno-motorycznych
 • wpływ specyficznych trudności w uczeniu się na zdolność uczenia się różnych przedmiotów szkolnych
 • sposoby pracy z uczniem dyslektycznym-przykłady ćwiczeń
 • dyslektyk w świetle przepisów

Czytaj więcej
16.
Dziecko nadpobudliwe

 • czym jest nadpobudliwość psychoruchowa?
 • jak sobie radzić z dzieckiem nadpobudliwym?
 • metody pracy z dzieckiem z nadpobudliwością psychoruchową
 • współpraca z rodzicami dziecka z ADHD

Czytaj więcej
17.
Dziecko nieśmiałe

 • przyczyny i objawy nieśmiałości
 • formy pomocy
 • strategie postępowania

Czytaj więcej
18.
Metody pracy z uczniem zdolnym z obniżonymi osiągnięciami szkolnymi

 • charakterystyka uczniów zdolnych z niepowodzeniami szkolnymi
 • analiza przyczyn niepowodzeń tkwiących w środowisku rodzinnym i szkolnym
 • mechanizm powstawania syndromu w oparciu o analizę transakcyjną
 • sposoby przeciwdziałania niepowodzeniom, ćwiczenia praktyczne
 • planowanie oddziaływań terapeutycznych w stosunku do wybranych uczniów lub grup

Czytaj więcej
19.
Indywidualizacja w procesie oceniania - możliwości i pułapki

 • psychologiczne mechanizmy oceniania
 • funkcjonowanie w roli ocenianych i oceniających
 • manipulacje oraz gry interpersonalne pojawiające się w procesie oceniania i ich konsekwencje
 • konflikty i kryzysy związane z ocenianiem

Czytaj więcej
20.
Jak rozmawiać z klasą o niepełnosprawności

 • stygmatyzacja niepełnosprawnością
 • metody eliminacji stereotypów
 • mit "pełnosprawności inaczej" a prawda o odmienności osoby niepełnosprawnej
 • prawdziwie i złudnie wspierająca komunikacja w kontaktach z uczniami niepełnosprawnymi
 • radzenie sobie z własnymi emocjami w poruszaniu tematyki niepełnosprawności i w sytuacjach trudnych reakcji rozmówców (uczniów, uczennic, ich rodziców)
 • prezentacja scenariuszy zajęć dotyczących uwrażliwiania uczniów na problemem "inności", postrzegania ucznia niepełnosprawnego,...

  Czytaj więcej
21.
Reforma pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole w świetle nowych rozporządzeń MEN

 • zmiany w rozporządzeniu o pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • procedura tworzenia i pracy Zespołów
 • opracowywanie Kart Indywidualnych Potrzeb Ucznia (KIPU), Planów Działań Wspierających(PDW) I Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych (IPET)
 • określanie odpowiednich form pomocy uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych i ich realizacja

Czytaj więcej
22.
Dostosowanie wymagań edukacyjnych na podstawie opinii i orzeczeń wydawanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne

 • podstawy prawne dostosowania wymagań edukacyjnych wobec ucznia z dysfunkcją i związane z nimi obowiązki nauczycieli
 • wyjaśnienie terminologii związanej ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • analiza przykładowych opinii/orzeczeń PPP w kontekście opracowania programu dostosowania wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości psychofizycznych ucznia z dysfunkcjami

Czytaj więcej
23.
Dokumentacja zespołu do spraw specjalnych potrzeb edukacyjnych.-KIPU, IPED, PDW w świetle ochrony danych osobowych

 • podstawa prawna ochrony danych osobowych oraz zakres odpowiedzialności szkoły
 • zasady konstruowania dokumentów
 • przechowywanie i obieg dokumentacji w szkole

Czytaj więcej
24.
Monitoring podstawy programowej a realizacja ramowych planów nauczania

 • podstawa programowa a plan pracy nauczyciela
 • ramowy plan nauczania klasy
 • kontrola zrealizowanych godzin danego przedmiotu w 3 – letnim cyklu kształcenia
 • monitoring podstawy programowej wg zaleceń MEN

Czytaj więcej
25.
Egzamin gimnazjalny

 • akty prawne związane z egzaminem gimnazjalnym
 • budowa arkuszy egzaminacyjnych
 • konstruowanie zadań egzaminacyjnych zgodnie z podstawą programową
 • wewnątrzszkolne badanie wyników nauczania

Czytaj więcej
26.
Projekt edukacyjny w gimnazjum

 • projekt edukacyjny w gimnazjum w świetle wymagań
 • zadania i obowiązki szkoły związane z realizacją projektu
 • poszukiwanie tematów projektu, ich wybór i realizacja a także prezentacja

Czytaj więcej
27.
Program autorski i jego wdrażanie

 • wymagania prawne w stosunku do autorskich programów nauczania
 • charakterystyka autorskiego programu nauczania
 • zdefiniowanie ogólnych celów autorskiego programu nauczania
 • podstawa programowa i jej korelacja z autorskim programem nauczania
 • treści nauczania i osiągnięcia szczegółowe uczniów
 • metody, formy i środki realizacji
 • metody oceniania osiągnięć uczniów
 • ewaluacja programu
 • zatwierdzenie programu do realizacji

Czytaj więcej
28.
Prawa dziecka

 • przestrzeganie praw dziecka – mity i rzeczywistość
 • rodzina – szkoła – inne instytucje
 • przemoc wobec dzieci jako naruszenie praw dziecka
 • kary i nagrody w systemie wychowania

Czytaj więcej
29.
Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Sieci

 • zagrożenia dla młodzieży płynące z Sieci – elementy Internetu, zagrożenia w Sieci, prawo autorskie
 • cyberprzemoc – skala problemu, przeciwdziałania cyberprzemocy
 • edukacja na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie
 • uzależnienie od komputera i Internetu

Czytaj więcej
30.
Depresja u dzieci i młodzieży – wstępna diagnoza i pomoc

 • rozpoznawanie depresji
 • rodzaje i przyczyny depresji
 • formy pomocy
 • zapobieganie depresji
 • próby samobójcze – czynniki ryzyka i czynniki ochronne

Czytaj więcej
31.
Profilaktyka uzależnień wśród młodzieży

 • mechanizm uzależnienia
 • charakterystyka i rozpoznawanie etapów uzależnienia (symptomy, specyfika uzależnienia od komputera)
 • sposoby reagowania i przeciwdziałania

Czytaj więcej
32.
Profilaktyka otyłości i nadwagi

 • rola szkoły w kształtowaniu postaw prozdrowotnych dzieci i młodzieży
 • zaburzenia odżywiania – bulimia i anoreksja
 • rola mediów i środowiska rodzinnego w profilaktyce otyłości i nadwagi

Czytaj więcej
33.
Nauczyciel jako autorytet

 • budowanie własnego wizerunku
 • komunikacja interpersonalna w szkole
 • społeczna interakcja w szkole w relacjach: nauczyciel – uczeń, nauczyciel-klasa
 • strategie modyfikowania przekonań i zachowań ucznia
 • oddziaływania nauczyciela na uczniów w celu zapewnienia dyscypliny
 • sztuka motywacji w relacjach interpersonalnych z uczniem i klasą
 • cechy dobrego nauczyciela

Czytaj więcej
34.
Skuteczna komunikacja z uczniem

 • zasady efektywnej komunikacji
 • mocne i słabe strony własnego słuchania i mówienia
 • bariery komunikacyjne z uczniem
 • aktywne słuchanie
 • teoria komunikacyjna Schulza von Thuna

Czytaj więcej
35.
Psychologiczne gry uczniów

 • co to są gry psychologiczne?
 • kilka słów o analizie transakcyjnej
 • dlaczego uczniowie stosują gry psychologiczne?
 • jak prawidłowo reagować na gry uczniowskie?

Czytaj więcej
36.
Sztuka motywowania uczniów - narzędzia i metody

 • motywy działania uczniów, cele popisowe i dydaktyczne
 • wewnętrzne i zewnętrzne czynniki wpływające na motywację (cechy zadania i sytuacji dydaktycznej, potrzeby i emocje)
 • motywacja wewnętrzna - wzmacnianie jej na lekcjach przedmiotowych poprzez odpowiednią organizację procesu dydaktycznego
 • wzmacnianie motywacji uczniów poprzez wykorzystanie technik twórczych oraz modyfikowanie metod uczenia się
 • cechy "nauczyciela motywującego" - wzmacnianie motywacji uczniów...

  Czytaj więcej
37.
Stres i wypalenie zawodowe w pracy nauczyciela

 • psychologiczne aspekty wypalenia zawodowego
 • sposoby rozpoznawania niepokojących objawów wypalenia
 • nabycie umiejętności rozpoznawania poszczególnych typów wypalenia
 • poznanie czynników sprzyjających wypaleniu zawodowemu
 • psychoprofilaktyka-nabywanie umiejętności powstrzymywania i zapobiegania wypaleniu zawodowemu w przyszłości poprzez:

- naukę aktywnego radzenia sobie ze stresem zawodowym oraz
- aktywne formy pracy grupowej

Czytaj więcej
38.
Warsztaty radzenia sobie z napięciem i stresem

 • rola stresu
 • rozpoznawanie poziomu stresu i jego sygnały
 • praktyczne metody radzenia sobie ze stresem
 • niektóre techniki relaksacyjne

Czytaj więcej
39.
Warsztaty radzenia sobie ze złością

 • identyfikacja własnych zachowań związanych ze stresem
 • zależność między złością a innymi uczuciami
 • praktyczne sposoby radzenia sobie ze złością i przemocą
 • identyfikacja i wykorzystanie swoich mocnych i słabych stron

Czytaj więcej
40.
Mobbing w szkole

 • struktura grupy
 • role w klasie,
 • charakterystyka sprawców i ofiar
 • analiza zjawiska na podstawie materiałów filmowych

Czytaj więcej
41.
Prawa nauczyciela wobec agresywnych zachowań

 • postępowanie z uczniem agresywnym
 • procedury postępowania w sytuacjach naruszenia prawa oraz innych zagrożeń na terenie szkoły
 • odpowiedzialność karna nieletnich
 • odpowiedzialność rodziców
 • postępowanie z agresywnymi rodzicami/opiekunami
 • rola szkoły w procesie wychowania ucznia

Czytaj więcej

Mając na uwadze potrzeby placówek zamawiających szkolenia, jest możliwość modyfikacji poszczególnych programów oraz zamówienie szkolenia, którego nie ma w ofercie, gdyż tworzymy również programy indywidualnie.

Życzymy wielu sukcesów
w nowym roku szkolnym 2012/2013
Do zobaczenia !