Get Adobe Flash player
Niepubliczna Poradnia
Psychologiczno - Pedagogiczna

homocreator logoNiepubliczna Poradnia
Psychologiczno - Pedagogiczna

Rezerwacja Szkoleń

Wyszukaj

Partnerzy


Jeżeli do tej pory zdarzało się, że dla części nauczycieli szkolenie rady pedagogicznej kojarzyło się wyłącznie z obowiązkiem -pora to zmienić.
Dzięki nam szkoleniowe rady pedagogiczne w Państwa szkole staną się efektywną i atrakcyjną formą doskonalenia nauczycieli.
Osoby prowadzące szkolenia i warsztaty to energiczni, pełni pasji do tego co robią, doświadczeni pedagodzy, psycholodzy, certyfikowani trenerzy.

Oferta na rok 2012/2013

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu

29-08-2012 Kliknięć:3294

 pojęcie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu  podstawy prawne pomocy psychologiczno-pedagogicznej  znaczenie diagnozy przedszkolnej  zajęcia zwiększające szanse rozwojowe i edukacyjne dzieci  wybrane aspekty metodyki pracy z dzieckiem ze specjalnymi i specyficznymi potrzebami edukacyjnymi

Czytaj więcej

Metody kształtowania uwagi u dzieci

29-08-2012 Kliknięć:18287

 uwaga i charakterystyka jej podstawowych właściwości  cechy charakterystyczne uwagi dziecięcej i jej zmiany rozwojowe  zewnętrzne uwarunkowania procesu skupiania uwagi  osobowe uwarunkowania procesu skupiania uwagi  trudności dziecka u progu szkoły w skupianiu uwagi  sposoby przeciwdziałania trudnościom w skupianiu uwagi  możliwości kształtowania procesu uwagi u dzieci - zabawy i ćwiczenia grupowe i indywidualne

Czytaj więcej

Bajkoterapia jako forma pracy z dziećmi

29-08-2012 Kliknięć:15400

 bajkoterapia - metoda pomocy dziecku w okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym  rola bajki w rozwoju dziecka  bajki terapeutyczne, psychoedukacje, psychoterapeutyczne  praca za pomocą bajkowego relaksu  jak bajkoterapia pomaga rozwiązywać problemy dzieci  układanie bajek terapeutycznych  zapoznanie z dostępną literaturą

Czytaj więcej

Stymulowanie twórczego myślenia u dzieci w wieku przedszkolnym

29-08-2012 Kliknięć:12833

 pojęcia i rodzaje treningów twórczości  skład grup treningowych  rodzaje i kompozycje ćwiczeń  fazy pracy grupy i przebieg treningu  metodyka sprawdzania efektów treningu twórczego myślenia  przykładowe scenariusze zajęć

Czytaj więcej

Rysunek dziecka w diagnozie i terapii

29-08-2012 Kliknięć:3494

Rysunek diagnostyczny i terapeutyczny Ewolucja rysunku dziecka Analiza rysunku dziecka Testy rysunkowe Zastosowanie rysunku w arteterapii

Czytaj więcej

Zaburzenia emocjonalne u dzieci w wieku przedszkolnym

29-08-2012 Kliknięć:5003

rozwój emocjonalny i różnice indywidualne w jego przebiegu emocje dziecięce przyczyny, objawy, zespoły zaburzeń emocjonalnych, terapia

Czytaj więcej

Dojrzałość szkolna

29-08-2012 Kliknięć:15696

wskaźniki dobrego przygotowania do funkcjonowania w szkole czy i kiedy pierwsze spotkanie ze specjalistą (psycholog, logopeda, pedagog-terapeuta) jak wspierać rozwój psychoruchowy dziecka

Czytaj więcej

Praca z dzieckiem sześcioletnim w klasie pierwszej szkoły podstawowej

29-08-2012 Kliknięć:15875

realizacja podstawy programowej z dzieckiem sześcioletnim organizacja pracy z dzieckiem sześcioletnim w szkole formy i metody pracy z dzieckiem sześcioletnim wspieranie rozwoju dzieci praca z dziećmi sześcioletnim i siedmioletnim w jednym oddziale, organizacja zajęć współpraca z rodzicami

Czytaj więcej

Komunikacja i motywacja w pracy nauczyciela

29-08-2012 Kliknięć:3772

Model Skutecznej Komunikacji rodzaje komunikatów werbalnych i pozawerbalnych- praktyczne zastosowanie techniki zwiększające efektywność komunikacji tetody wpływu na sposób komunikowania się ludzi Kwadrat Komunikacyjny Shulza Von Thuna sztuka zadawania pytań system Reprezentacji Poznawczych odkrycie w sobie Punktowca albo Przedziałowca zbadanie własnej motywacji do realizacji planów związanych z pracą zawodową teoria i zastosowanie metod: Thayera, SMART wzmocnienia pozytywne i negatywne

Czytaj więcej

Dobra współpraca z rodzicami w wychowaniu i profilaktyce

29-08-2012 Kliknięć:10311

podstawy nowoczesnej profilaktyki zdobywanie zaufania rodziców (organizacja spotkań, podstawy komunikacji) rozmawianie z rodzicami o problemach i możliwościach rozwojowych dzieci i młodzieży sposoby przekazywania informacji o zagrożeniach rozwojowych dzieci i młodzieży

Czytaj więcej

Trudni rodzice - metody radzenia sobie z trudnościami we współpracy z rodzicami uczniów

29-08-2012 Kliknięć:8237

źródła trudności w kontaktach i budowaniu współpracy: osobowościowe, interpersonalne, sytuacyjne typy trudności w kontaktach z rodzicami uczniów (m.in. konflikty, roszczenia, agresja słowna, brak współpracy) procedura "krok po kroku" służąca radzeniu sobie z trudnościami różnicowanie postępowania w zależności od typu napotkanej trudności zasady przeciwdziałania eskalacji napięć

Czytaj więcej

Mediacje i negocjacje drogą do rozwiązania konfliktów

29-08-2012 Kliknięć:8406

mediacja a negocjacja cechy mediacji ze szczególnym uwzględnieniem mediacji nieletnich i mediacji cywilnych rodzaje konfliktów spotykanych w środowisku szkolnym osobowość mediatora, wykorzystywane techniki pracy skuteczność mediacji nieletnich studium przypadków

Czytaj więcej

Praca z uczniem trudnym - projektujemy skuteczne działania dydaktyczno-wychowawcze

29-08-2012 Kliknięć:11711

trudny uczeń – kto to taki? dlaczego uczeń jest trudny? kto i dlaczego powinien się nim zajmować? jak radzić sobie z trudnym uczniem? jak konstruować dla takiego ucznia Plany Działań Wspierających (PDW)?

Czytaj więcej

Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych w aspekcie obowiązków nauczyciela

29-08-2012 Kliknięć:12614

uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych – charakterystyka diagnozowanie indywidualnych problemów uczniów oraz dostosowanie form pomocy tworzenie Kart Indywidualnych Potrzeb Ucznia (KIPU), Planu Działań Wspierających (PDW) i Indywidualnych Programów Edukacyjno -Terapeutycznych (IPET).

Czytaj więcej

Uczeń z dysleksją

29-08-2012 Kliknięć:13353

dysleksja – definicje, etiologia, rodzaje, sposoby pomocy zaburzenia funkcji percepcyjno-motorycznych wpływ specyficznych trudności w uczeniu się na zdolność uczenia się różnych przedmiotów szkolnych sposoby pracy z uczniem dyslektycznym-przykłady ćwiczeń dyslektyk w świetle przepisów

Czytaj więcej

Dziecko nadpobudliwe

29-08-2012 Kliknięć:7166

czym jest nadpobudliwość psychoruchowa? jak sobie radzić z dzieckiem nadpobudliwym? metody pracy z dzieckiem z nadpobudliwością psychoruchową współpraca z rodzicami dziecka z ADHD

Czytaj więcej

Dziecko nieśmiałe

29-08-2012 Kliknięć:13562

przyczyny i objawy nieśmiałości formy pomocy strategie postępowania

Czytaj więcej

Metody pracy z uczniem zdolnym z obniżonymi osiągnięciami szkolnymi

29-08-2012 Kliknięć:11168

charakterystyka uczniów zdolnych z niepowodzeniami szkolnymi analiza przyczyn niepowodzeń tkwiących w środowisku rodzinnym i szkolnym mechanizm powstawania syndromu w oparciu o analizę transakcyjną sposoby przeciwdziałania niepowodzeniom, ćwiczenia praktyczne planowanie oddziaływań terapeutycznych w stosunku do wybranych uczniów lub grup

Czytaj więcej

Indywidualizacja w procesie oceniania - możliwości i pułapki

29-08-2012 Kliknięć:9613

psychologiczne mechanizmy oceniania funkcjonowanie w roli ocenianych i oceniających manipulacje oraz gry interpersonalne pojawiające się w procesie oceniania i ich konsekwencje konflikty i kryzysy związane z ocenianiem

Czytaj więcej

Jak rozmawiać z klasą o niepełnosprawności

29-08-2012 Kliknięć:9501

stygmatyzacja niepełnosprawnością metody eliminacji stereotypów mit "pełnosprawności inaczej" a prawda o odmienności osoby niepełnosprawnej prawdziwie i złudnie wspierająca komunikacja w kontaktach z uczniami niepełnosprawnymi radzenie sobie z własnymi emocjami w poruszaniu tematyki niepełnosprawności i w sytuacjach trudnych reakcji rozmówców (uczniów, uczennic, ich rodziców) prezentacja scenariuszy zajęć dotyczących uwrażliwiania uczniów na problemem "inności", postrzegania ucznia niepełnosprawnego,...

Czytaj więcej

Reforma pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole w świetle nowych rozporządzeń MEN

29-08-2012 Kliknięć:8630

zmiany w rozporządzeniu o pomocy psychologiczno-pedagogicznej procedura tworzenia i pracy Zespołów opracowywanie Kart Indywidualnych Potrzeb Ucznia (KIPU), Planów Działań Wspierających(PDW) I Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych (IPET) określanie odpowiednich form pomocy uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych i ich realizacja

Czytaj więcej

Dostosowanie wymagań edukacyjnych na podstawie opinii i orzeczeń wydawanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne

29-08-2012 Kliknięć:9146

podstawy prawne dostosowania wymagań edukacyjnych wobec ucznia z dysfunkcją i związane z nimi obowiązki nauczycieli wyjaśnienie terminologii związanej ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi analiza przykładowych opinii/orzeczeń PPP w kontekście opracowania programu dostosowania wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości psychofizycznych ucznia z dysfunkcjami

Czytaj więcej

Dokumentacja zespołu do spraw specjalnych potrzeb edukacyjnych.-KIPU, IPED, PDW w świetle ochrony danych osobowych

29-08-2012 Kliknięć:11584

podstawa prawna ochrony danych osobowych oraz zakres odpowiedzialności szkoły zasady konstruowania dokumentów przechowywanie i obieg dokumentacji w szkole

Czytaj więcej

Monitoring podstawy programowej a realizacja ramowych planów nauczania

29-08-2012 Kliknięć:11364

podstawa programowa a plan pracy nauczyciela ramowy plan nauczania klasy kontrola zrealizowanych godzin danego przedmiotu w 3 – letnim cyklu kształcenia monitoring podstawy programowej wg zaleceń MEN

Czytaj więcej

Egzamin gimnazjalny

29-08-2012 Kliknięć:3109

akty prawne związane z egzaminem gimnazjalnym budowa arkuszy egzaminacyjnych konstruowanie zadań egzaminacyjnych zgodnie z podstawą programową wewnątrzszkolne badanie wyników nauczania

Czytaj więcej

Projekt edukacyjny w gimnazjum

29-08-2012 Kliknięć:3295

projekt edukacyjny w gimnazjum w świetle wymagań zadania i obowiązki szkoły związane z realizacją projektu poszukiwanie tematów projektu, ich wybór i realizacja a także prezentacja

Czytaj więcej

Program autorski i jego wdrażanie

29-08-2012 Kliknięć:13532

wymagania prawne w stosunku do autorskich programów nauczania charakterystyka autorskiego programu nauczania zdefiniowanie ogólnych celów autorskiego programu nauczania podstawa programowa i jej korelacja z autorskim programem nauczania treści nauczania i osiągnięcia szczegółowe uczniów metody, formy i środki realizacji metody oceniania osiągnięć uczniów ewaluacja programu zatwierdzenie programu do realizacji

Czytaj więcej

Prawa dziecka

29-08-2012 Kliknięć:2988

przestrzeganie praw dziecka – mity i rzeczywistość rodzina – szkoła – inne instytucje przemoc wobec dzieci jako naruszenie praw dziecka kary i nagrody w systemie wychowania

Czytaj więcej

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Sieci

29-08-2012 Kliknięć:19558

zagrożenia dla młodzieży płynące z Sieci – elementy Internetu, zagrożenia w Sieci, prawo autorskie cyberprzemoc – skala problemu, przeciwdziałania cyberprzemocy edukacja na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie uzależnienie od komputera i Internetu

Czytaj więcej

Depresja u dzieci i młodzieży – wstępna diagnoza i pomoc

29-08-2012 Kliknięć:27160

rozpoznawanie depresji rodzaje i przyczyny depresji formy pomocy zapobieganie depresji próby samobójcze – czynniki ryzyka i czynniki ochronne

Czytaj więcej

Profilaktyka uzależnień wśród młodzieży

29-08-2012 Kliknięć:22687

mechanizm uzależnienia charakterystyka i rozpoznawanie etapów uzależnienia (symptomy, specyfika uzależnienia od komputera) sposoby reagowania i przeciwdziałania

Czytaj więcej

Profilaktyka otyłości i nadwagi

29-08-2012 Kliknięć:19249

rola szkoły w kształtowaniu postaw prozdrowotnych dzieci i młodzieży zaburzenia odżywiania – bulimia i anoreksja rola mediów i środowiska rodzinnego w profilaktyce otyłości i nadwagi

Czytaj więcej

Nauczyciel jako autorytet

29-08-2012 Kliknięć:3314

budowanie własnego wizerunku komunikacja interpersonalna w szkole społeczna interakcja w szkole w relacjach: nauczyciel – uczeń, nauczyciel-klasa strategie modyfikowania przekonań i zachowań ucznia oddziaływania nauczyciela na uczniów w celu zapewnienia dyscypliny sztuka motywacji w relacjach interpersonalnych z uczniem i klasą cechy dobrego nauczyciela

Czytaj więcej

Skuteczna komunikacja z uczniem

29-08-2012 Kliknięć:3385

zasady efektywnej komunikacji mocne i słabe strony własnego słuchania i mówienia bariery komunikacyjne z uczniem aktywne słuchanie teoria komunikacyjna Schulza von Thuna

Czytaj więcej

Psychologiczne gry uczniów

29-08-2012 Kliknięć:19160

co to są gry psychologiczne? kilka słów o analizie transakcyjnej dlaczego uczniowie stosują gry psychologiczne? jak prawidłowo reagować na gry uczniowskie?

Czytaj więcej

Sztuka motywowania uczniów - narzędzia i metody

29-08-2012 Kliknięć:13248

motywy działania uczniów, cele popisowe i dydaktyczne wewnętrzne i zewnętrzne czynniki wpływające na motywację (cechy zadania i sytuacji dydaktycznej, potrzeby i emocje) motywacja wewnętrzna - wzmacnianie jej na lekcjach przedmiotowych poprzez odpowiednią organizację procesu dydaktycznego wzmacnianie motywacji uczniów poprzez wykorzystanie technik twórczych oraz modyfikowanie metod uczenia się cechy "nauczyciela motywującego" - wzmacnianie motywacji uczniów...

Czytaj więcej

Stres i wypalenie zawodowe w pracy nauczyciela

29-08-2012 Kliknięć:3052

psychologiczne aspekty wypalenia zawodowego sposoby rozpoznawania niepokojących objawów wypalenia nabycie umiejętności rozpoznawania poszczególnych typów wypalenia poznanie czynników sprzyjających wypaleniu zawodowemu psychoprofilaktyka-nabywanie umiejętności powstrzymywania i zapobiegania wypaleniu zawodowemu w przyszłości poprzez: - naukę aktywnego radzenia sobie ze stresem zawodowym oraz- aktywne formy pracy grupowej

Czytaj więcej

Warsztaty radzenia sobie z napięciem i stresem

29-08-2012 Kliknięć:22189

rola stresu rozpoznawanie poziomu stresu i jego sygnały praktyczne metody radzenia sobie ze stresem niektóre techniki relaksacyjne

Czytaj więcej

Warsztaty radzenia sobie ze złością

29-08-2012 Kliknięć:15053

identyfikacja własnych zachowań związanych ze stresem zależność między złością a innymi uczuciami praktyczne sposoby radzenia sobie ze złością i przemocą identyfikacja i wykorzystanie swoich mocnych i słabych stron

Czytaj więcej

Mobbing w szkole

29-08-2012 Kliknięć:3467

struktura grupy role w klasie, charakterystyka sprawców i ofiar analiza zjawiska na podstawie materiałów filmowych

Czytaj więcej

Prawa nauczyciela wobec agresywnych zachowań

29-08-2012 Kliknięć:15307

Prawa nauczyciela wobec agresywnych zachowań postępowanie z uczniem agresywnym procedury postępowania w sytuacjach naruszenia prawa oraz innych zagrożeń na terenie szkoły odpowiedzialność karna nieletnich odpowiedzialność rodziców postępowanie z agresywnymi rodzicami/opiekunami rola szkoły w procesie wychowania ucznia

Czytaj więcej

Mając na uwadze potrzeby placówek zamawiających szkolenia, jest możliwość modyfikacji poszczególnych programów oraz zamówienie szkolenia, którego nie ma w ofercie, gdyż tworzymy również programy indywidualnie.

Życzymy wielu sukcesów
w nowym roku szkolnym
Do zobaczenia !