Podstawy prawne działania Poradni Homo Creator:

 

Jesteśmy placówką niepubliczną wpisaną do rejestru niepublicznych placówek miasta Opola pod numerem 7/2007 z dn. 27.12.2007r. Poradnia posiada uprawnienia do wydawania opinii, na podstawie następujących aktów prawnych:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr. 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami) - po zmianach wynikających z Ustawy z dn. 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 56, poz. 458) poradnie niepubliczne uprawnione są do wydawania opinii w sprawach:

 • przyspieszenia obowiązku szkolnego (art. 16 ust. 2)
 • odroczenia obowiązku szkolnego (art. 16 ust. 4),
 • spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego lub przedszkolnego poza przedszkolem lub szkołą (art. 16 ust. 10)
 • wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (art. 71b ust. 3a)

Ustawa uprawnia również poradnie niepubliczne do prowadzenia zajęć z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (art. 71b ust. 2a).

 • dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczaniado indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się(art. 71b ust. 3b)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2010 r. Nr 228, poz. 1487) - poradnie niepubliczne uprawnione są do wydawania opinii w sprawie:

 • objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu, szkole lub placówce.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. nr 228, poz. 1491) poradnie niepubliczne uprawnione są do wydawania opinii w sprawach :

 • dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu maturalnego do indywidualnych potrzeb ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (§59 ust. 2)
 • dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu zawodowego do indywidualnych potrzeb ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (§111 ust. 2)
 • dostosowania warunków przeprowadzania sprawdzianu kończącego szkołę podstawową i egzaminu gimnazjalnego do indywidualnych potrzeb ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksją, dysortografią, dysgrafią) (§37 ust. 2)

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2009 zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U.z 2009r. nr 58 poz. 475) - poradnie niepubliczne uprawnione są do wydawania opinii w sprawie:

 

 • zwolnienia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera z nauki drugiego języka obcego(§10 ust. 1),

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U.z 2007 r. nr 83 poz. 562) - poradnie niepubliczne uprawnione są do wydawania opiniiw sprawie:

 

 • dostosowania wymagań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się (§ 6 ust. 2)